مایع تاپسیل با ایجادیک پوششغیرقابل رویت سطح را ازتماس ونفوذعوامل جویومحیطـیهمچون آب،رطوبت ، آفتاب،روغن و سایرمواد شـیمیاییمحافظت نمودهوموجب افزایشطول عمرو زیبایی ظاهری سازه می گردد.

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پست های مرتبط