فروش و مشاوره : 88016860-021

ورق ژئوممبرین (ژئوممبران)

Rate this post

کلمه ژئوسنتتیک برای دسته ای از محصولات به کار می رود که عموماً جهت بر طرف سازی مشـکلات ژئو تکنیک به کار می روند. طبیعت پلیمری آن ها به گونه ایاست که سبب میشود برای استفاده درزمین، جاییکه دوام زیادی ازآن انتظار میرود مورداستفاده قرارگیرد. این محصولات گسـتره وسیعی از کاربردها را دارند و در حال حاضر در بســیاری از کاربردهای عمرانی، ژئو تکنیک، حمل و نقل ، زیســـت محیطی، هیدرولیک، و کاربردهای توسعه ای خصـوصی مانند جاده ها ، فرودگاه ها، خطوط راه آهن، سدهای خاکی، دیوار حائل، استخرهای ذخیره آب، سدها، ل ها، کنترل فرسایش، کنترل رسوب، بستر لندفیلها، پوشش لندفیل ها، معادن، پرورش آبزیانو کشاورزیاستفاده می شوند.

برخی محصولات ژئوسنتتیک عباتنداز

ورق ژئوممبـران یکـی از کاربردی ترین محصول از خانـواده بزرگ محصولات ژئوسـنتتیک است کـه طـی دو دهـه اخیـر بـه عنوان موثرتریـن و شـناخته شـده تریـن محصول کاربردی در زمینه عایـق بندی پروژه هـای مهندسـی و صنعتـی شناخته شده است.

خصــوصیات ژئو ممبرین (ممبران)

کاهش هزینه در قیاس با سایر روشها، کاهش زمان و سرعت اجرا، سهولت در ایزولاسیون و آب بندی، انعطاف پذیری در برابر نیروهای
دینامیکی(زلزله و نشست نامتقارن سازه)، مقاومت در برابر عوامل جوی و اشعه ماورا بنفش، عدم پوسیدگی در مجاورت با خاک و رطوبت، امکان کنترل
دقیق کیفیت ایزولاسیون، سهولت ترمیم در زمان بهره برداری سهولت اجرا در اشکال مختلف

موارد مصـرف ژئوممبرین

ایزولاسیون سازه های زیر زمینی همچون مترو ، تونلها، احداث دریاچه ها و آب نماها، تصــفیه خانه فاضـلاب، لندفیل دفن زباله های
شهریو صنعتی،مخازن آبآشامیدنی، حوضچه هایپرورش ماهی، حوضچه هاینگهدارندهبه منظور ساخت رسـوبات، احداث کانالهای آبرسـانی و
سدهای لاستیکی و استخرهای کشاورزی، کارخانجات صنعتی ، معدنی و آلاینده های شیمیایی