فروش و مشاوره : 88016860-021

تاپ سیل (محافظ نما)

Rate this post

مایع تاپسیل با ایجادیک پوششغیرقابل رویت سطح را ازتماس ونفوذعوامل جویومحیطـیهمچون آب،رطوبت ، آفتاب،روغن و سایرمواد شـیمیاییمحافظت نمودهوموجب افزایشطول عمرو زیبایی ظاهری سازه می گردد.